Vedtægter

 •  Navn og hjemsted
  Stk. 1. Foreningens navn: Spisekammer Halsnæs.
  Stk. 2. Spisekammer Halsnæs’ hjemsted: Halsnæs Kommune.
 • 2. Foreningens formål
  Foreningen Spisekammer Halsnæs formål er, at etablere et netværk mellem små og store, lokale fødevarevirksomheder med lokale fødevarer som omdrejningspunkt. Herunder at:
  • At udvikle nye forretningsmuligheder og netværk indenfor fødevaresektoren samt at styrke den fælles position for markedsføring og salg af fødevarer produceret i Halsnæs Kommune,
  • At profilere lokale kvalitetsprodukter ved brug af varemærke, fælles salgs- og markedsføringskampagner, produktudvikling, teknologiudvikling, deltagelse på messer og gennemførelse af fælles opgaver,
  • At bidrage til dyre- og plantevelfærd,
  • At bidrage til at mindske miljøbelastning i forbindelse med produktion, forarbejdning og distribution af fødevarer,
  • At hjælpe til udvikling af nye gode arbejds- og uddannelsesforhold for alle involverede, herunder skabe plads for mennesker på kanten af arbejdsmarkedet og uddannelsessystemet,
  • At fremme fødevarerelateret sundhed.
 • 3. Medlemmer
  Stk. 1. Som aktive medlemmer kan optages fødevareproducenter med produktion i Halsnæs Kommune, der producerer fødevarer, enten på basis af afgrøder dyrket lokalt i Halsnæs Kommune, på basis af dyr opdrættet lokalt i Halsnæs Kommune eller fisk/skaldyr landet i Halsnæs Kommune.
  Stk. 2. Endvidere kan som aktive medlemmer optages restauranter og spisesteder i Halsnæs Kommune, der i deres menuer anvender produkter produceret af medlemmer af foreningen Spisekammer Halsnæs jf. stk. 1.
  Stk. 3. Som aktive medlemmer kan endvidere optages enhver privatperson, virksomhed eller forening hjemmehørende i Halsnæs Kommune, der tilslutter sig til Spisekammer Halsnæs’ formål og hvis fødevarerelaterede omsætning udgør mindre end 50.000 kr. årligt.
  Stk. 4. Anmodning om indmeldelse rettes skriftligt til bestyrelsen på dertil foreskreven blanket, der rekvireres på foreningens kontor eller hjemmeside. Medlemskabet er gældende fra den dato, den skriftlige anmodning herom er godkendt af bestyrelsen.
  Stk. 5. Foreningens medlemmer har pligt til at rette sig efter foreningens love og regler.
  Stk. 6. Udmeldelse kan ske ved skriftlig henvendelse til bestyrelsen senest 30 dage inden et kalenderårs udgang med virkning fra årets udgang.
  Stk. 7. Medlemmerne betaler et, af generalforsamlingen, fastsat kontingent forud for hvert regnskabsår.
  Stk. 8. Et udtrædende medlem har intet krav på tilbagebetaling af kontingent eller andre aktiver af nogen art.
 • 4. Eksklusion
  Stk. 1. Bestyrelsen kan ekskludere et medlem på følgende grundlag:
  • hvis et medlem ikke betaler sit kontingent, når medlemmet er rykket 2 gange, uden at en indbetaling har fundet sted,
  • hvis et medlem modarbejder foreningens formål, ikke overholder foreningens love og regler, eller på anden måde obstruerer foreningens eller andre medlemmers aktiviteter,
  • hvis et medlem ikke overholder gældende lovgivning og standarder, herunder også branchestandarder eller leverer varer, der anses for usikre eller sundhedsfarlige for forbrugerne. Medlemmet bærer ansvaret, bevisbyrden og risikoen for at sikre overholdelse af love og regler i Danmark og EU/EØS.
  Stk. 2. Det ekskluderede medlem kan indklage beslutningen til generalforsamlingen ved skriftlig henvendelse til bestyrelsen senest 1 februar.
  Stk. 3. Et ekskluderet medlem har intet krav på tilbagebetaling af kontingent eller andre aktiver af nogen art.
 • 5. Generalforsamling
  Stk. 1. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.
  Stk. 2. Ordinær generalforsamling afholdes én gang årligt inden udgangen af marts måned og indkaldes med mindst 14 dages varsel med angivelse af dagsorden ved brev eller e-mail. Vedlagt indkaldelsen fremsendes fremsatte forslag, regnskab og budget.
  Stk. 3. Stemmeberettigede er alle aktive medlemmer, der senest 1. februar har betalt kontingent.
  Stk. 4. Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal som minimum indeholde følgende punkter:
  • Valg af stemmetællere
  • Valg af dirigent
  • Bestyrelsens beretning
  • Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse
  • Forelæggelse af budget for kommende regnskabsår
  • Fastsættelse af kontingent
  o §3, stk.1 medlemmer
  o §3, stk. 2 medlemmer
  o §3, stk. 3 medlemmer
  • Behandling af indkomne forslag
  • Valg af bestyrelsesmedlemmer for en toårig periode
  • Valg af revisor og revisorsuppleant for en etårig periode.
  • Eventuelt
  Stk. 5. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest d. 1. februar.
  Stk. 6. Generalforsamlingen ledes af en dirigent, der ikke må være medlem af bestyrelsen.
  Stk. 7. Generalforsamlingen træffer beslutninger ved simpelt flertal blandt gyldigt afgivne stemmer, undtaget dog beslutning om vedtægtsændringer, se §11 og om foreningens opløsning, se §12. Afstemning sker skriftligt.
  Stk. 8. Hvert medlem har én stemme. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.
 • 6. Ekstraordinær generalforsamling
  Stk. 1. Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, når bestyrelsen finder det nødvendigt samt, når mindst 1/3 af de aktive medlemmer fremsender skriftlig begrundet anmodning herom til bestyrelsen. I sådanne tilfælde skal ekstraordinær generalforsamling afholdes senest fire uger efter, at anmodningen er indkommet.
  Stk. 2. Indkaldelsesfristen for en ekstraordinær generalforsamling er to uger.
 • 7. Foreningens daglige ledelse
  Stk. 1. Foreningens daglige ledelse udgøres af bestyrelsen, der består af 5-7 medlemmer. Medlemmerne vælges for en toårig periode.
  Stk. 2. Bestyrelsens medlemmer skal være aktive medlemmer af foreningen.
  Stk. 3. Bestyrelsen leder foreningen i overensstemmelse med nærværende vedtægter og generalforsamlingens beslutninger.
  Stk. 4. Senest 14 dage efter den ordinære generalforsamling sammentræder bestyrelsen og konstituerer sig med en formand, en næstformand, en kasserer og en sekretær. Alle tillidsposter gælder frem til næste generalforsamling.
  Stk. 5. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.
  Stk. 6. Bestyrelsen afholder minimum 4 møder årligt. Formanden – og i dennes fravær næstformanden – indkalder og leder bestyrelsens møder. Indkaldelse til bestyrelsesmøde sker pr. e-mail med angivelse af dagsorden, når formanden skønner det nødvendigt, eller minimum to medlemmer af bestyrelsen fremsætter ønske om det overfor formanden. I sådanne tilfælde skal mødet afholdes senest 2 uger efter, at anmodningen er kommet frem til formanden.
  Stk. 7. Der føres beslutningsreferat over bestyrelsesmøderne og bestyrelsen holder et protokollat, hvor vedtægter, referater samt andre nødvendige dokumenter forfindes i papirform.
  Stk. 8. Bestyrelsen træffer beslutninger ved simpelt stemmeflertal, men er kun beslutningsdygtig, når mindst 50% af bestyrelsen er til stede. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt ved bestyrelsesmøder. Ved stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.
 • 8 Foreningens varemærke
  Stk. 1. Foreningen varetager et varemærke, der hedder ”Spisekammer Halsnæs”. Varemærket må kun anvendes af foreningens medlemmer under forudsætning af, at produktet er godkendt til det.
  S. 4
  Stk. 2. Produkter godkendes til at bære varemærket ”Spisekammer Halsnæs” af foreningens bestyrelse på baggrund af de til enhver tid gældende kvalitetsbestemmelser for varemærket af en af bestyrelsen udpeget person.
  Stk. 3. Produkter godkendt til at bære varemærket ”Spisekammer Halsnæs” kan bære dette ved siden af producentens eget navn eller varemærke.
  Stk. 4. Liste over godkendte produkter er tilgængelig på foreningens hjemmeside.
  Stk. 5. Grundlæggende krav for anvendelse af varemærket er:
  • Forarbejdede varer:
  Hovedingrediensen skal udgøres af en råvare fra producent, som er medlem af foreningen ”Spisekammer Halsnæs”, og overholde eventuelle krav gældende for råvaregruppen jf. krav specificeret nedenfor.
  • Kød:
  Kød skal oprinde fra Statskontrolleret økologisk dyrehold eller kød fra svin, kødkvæg og slagtefjerkræ, der er underlagt og overholder Dyrenes Beskyttelses mærkekrav. Kød fra får og lam skal være underlagt og overholde Dyrenes Beskyttelses mærkekrav, når disse træder i kraft.
  • Æg:
  Æg skal oprinde fra Statskontrolleret økologisk ægproduktion eller fra fritgående høns.
  • Mælk:
  Mælk skal oprinde fra Statskontrolleret økologisk malkeproduktion eller fra konventionel malkeproduktion, hvor dyrene har adgang til udendørsarealer minimum 180 dage i sommerhalvåret.
  • Planteprodukter:
  Planteprodukter skal oprinde fra Statskontrolleret økologisk produktion eller fra konventionelt landbrug med følgende tillægskrav:
  Korn skal dyrkes uden brug af stråforkortere og nedvisningsmidler.
  Stk. 6. For alle varer gælder, at
  • Alle varer skal være emballeret uden brug af PVC på alle emballeringsniveauer.
  • Varer, der er fremstillet af eller indeholder gensplejsede råvarer eller indeholder ingredienser fremstillet af gensplejsede råvarer, accepteres ikke, uanset om de indeholder målbart genmodificeret protein/DNA eller ej.
  • Følgende farvestoffer må ikke anvendes:
  E102, E104, E110, E122, E123, E124, E129, E151, E154, E155 og E180.
 • 9. Økonomi, regnskab og revision
  Stk. 1. Foreningens regnskabsår følger kalenderåret.
  Stk. 2. Bestyrelsen er ansvarlig overfor generalforsamlingen for budget og regnskab.
  Stk. 3. Foreningens regnskab føres af kassereren, der tillige fører foreningens medlemsregister.
  Stk. 4. Regnskabet revideres af den, på generalforsamlingen, valgte revisor.
  Stk. 5. Kontingent for aktive og passive medlemmer fastsættes af generalforsamlingen.
  Stk. 6. Overskud eller underskud overføres til følgende regnskabsår. Der kan ikke fordeles blandt medlemmerne.
 • 10. Tegningsregler og hæftelser
  Stk. 1. Foreningen tegnes udadtil ved underskrift af formanden og mindst ét yderligere bestyrelsesmedlem i forening.
  Underskrift afgives uden personligt gældsansvar. Ved optagelse af lån og ved salg/pantsætning af fast ejendom tegnes foreningen af den samlede bestyrelse.
  Stk. 2. Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelse nogen personlig hæftelse for de forpligtelser, der påhviler foreningen.
 • 11. Vedtægtsændringer
  Stk. 1. Disse vedtægter kan kun ændres med 2/3 flertal blandt de fremmødte på en generalforsamling, hvor ændringsforslaget fremgår af dagsordenen.
  Stk. 2. Vedtægtsændringer træder i kraft med virkning fra den generalforsamling, de vedtages på.
 • 12. Opløsning
  Stk. 1. Opløsning af foreningen kan kun finde sted med 2/3 flertal blandt de fremmødte på to på hinanden følgende generalforsamlinger, hvoraf den ene skal være en ordinær generalforsamling.
  Stk. 2. Ved opløsning skal foreningens aktiver anvendes til almennyttige formål, der ligger i naturlig forlængelse af Spisekammer Halsnæs’ formål, og som besluttes på den opløsende generalforsamling. Indbetalte kontingenter tilbagebetales ikke og foreningens aktiver kan ikke uddeles blandt medlemmerne.

Således besluttet på generalforsamling den 1. marts 2023.